Remonty

Obskurne wejścia do klatek są już tylko wspomnieniem...

Czytaj więcej

Legalizacja wodomierzy

Wodomierz wody zimnej firmy Itron o klasie dokładności C typu Aquadis +PE wraz z nakładką radiową EquaScan

Czytaj więcej

Altany

Po wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami wiele Wspólnot Mieszkaniowych, w obawie przed podrzucaniem niesortowanej frakcji, zdecydowało się na zamknięcie altan śmietnikowych. Na zdjęciu zespół obudów śmietnika YOGI 1100 firmy MINIARCHITEKTURA.

Czytaj więcej

Partnerzy

MPWIK MPWIK

MPWIK dane pobrane ze strony: http://www.mpwik.krakow.pl/
 

Siedziba Zarządu Spółki
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl 
centrala telefoniczna: tel. 12 42-42-300
801-150-707

Krajowy Rejestr S?dowy S?d Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zak?adowy 198 967 000, 00 z? w ca?o?ci op?acony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Biuro Zarz?du i Public Relations:

Cz?onkowie Zarz?du przyjmuj? strony w poniedzia?ki w godz. 15:00-17:00,    
po wcze?niejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym.

Sekretariat Prezesa Zarz?du
tel. 12 42-42-320,  -329 
fax 12 42-42-322

Sekretariat pozosta?ych cz?onków Zarz?du
Wiceprezes Zarz?du - Dyrektor ds. Techniczno - Inwestycyjnych
tel. 12 42-42-330, 12-620-33-25, 12-620-33-26
fax 12 42-42-335

Cz?onek Zarz?du - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
tel. 12 42-42-443
fax 12 42-42-442

Rzecznik prasowy:
tel. 12 42-42-321,  -329,  -328,  -320
fax 12 42-42-322
rzecznik.prasowy@mpwik.krakow.pl

Biuro Obs?ugi Klienta:

Dziennik Podawczy: tel. 12 42-42-314
Informacja Dzia?u Technicznego: tel. 12 42-42-315
Informacja Dzia?u Dokumentacji i Odbiorów: tel. 12 42-42-412
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?cieków:
tel. 12 42-42-435, 12 42-42-436
Informacja o zad?u?eniach: tel. 12 62-03-361, 12 62-03-362
Telefoniczne przyjmowanie zg?osze? o stanie wodomierza:
tel. 12 42-42-437, -438, -487

Dyspozytor: 
tel. 12 42-42-303
0-800-13-00-60 lub 994

Zaplecze Techniczne:
ul. Lindego 9
tel. 12 63-92-100

UMK urzad miasta krakowa

 

 

Miejskie jednostki organizacyjne

 

Na mocy ustaw o samorz?dzie gminnym oraz powiatowym, w celu wykonywania zada? w?asnych Kraków (gmina i zarazem miasto na prawach powiatu) mo?e tworzy? jednostki organizacyjne. Natomiast ustawa o finansach publicznych definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych (w tym samorz?dów): jednostki bud?etowe, zak?ady bud?etowe, gospodarstwa pomocnicze.

zobacz wi?cej ...Zamówienia publiczne

Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

O?wiadczenia maj?tkowe


Miejskie jednostki organizacyjne 
 

Edukacja: Placówki o?wiatowe | Zespó? Ekonomiki O?wiaty

Instytucje kultury: Instytucje kultury

Komunalne: ZBK | ZCK | ZIKIT | ZIS 

Opieka spo?eczna i zdrowie: System pomocy spo?ecznej | MOPS | Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana ?eromskiego | Zak?ad Opieku?czo-Leczniczy w Krakowie | ??obki

Porz?dek publiczny i bezpiecze?stwo: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzale?nie? w Krakowie | Stra? Miejska Miasta Krakowa

Pozosta?e jednostkiGrodzki Urz?d Pracy 


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

 

 


Zobacz te?:

 

Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spó?ki miejskie

MPEC MPEC

MPEC dane ze strony: http://www.mpec.krakow.pl

 

MPEC S.A.

al. Jana Paw?a II 188, 30-969 Kraków - Centrala

+48 12 646-55-33
+48 12 646-52-99
+48 12 297-55-33
+48 12 297-52-99
Fax: +48 12 644-55-10
Fax: +48 12 646-55-22
Fax: +48 12 297-55-22
e-mail: mpec@mpec.krakow.pl
 

Pogotowie Techniczne

al. Jana Paw?a II 188

993
+48 12 644-18-72
Fax: +48 12 646-54-77
 

Biuro Obs?ugi Klienta

al. Jana Paw?a II 188

+48 12 646-51-51 do 56
+48 12 297-51-51 do 56
e-mail: bok@mpec.krakow.pl
 

Zak?ad Eksploatacyjno-Produkcyjny “Wschód”

os. Kolorowe 11    

+48 12 646-51-40
+48 12 297-51-40
+48 12 644-55-39
Fax:+48 12 646-54-66
 

Zak?ad Eksploatacyjno-Produkcyjny “Zachód”

ul. Kobierzy?ska 41
Miasto "Skawina"
ul. Ogrody 7a

 
+48 12 646 50-50
+48 12 421-48-12
Fax: +48 12 646-50-77
+48 12 276-13-68
+48 12 646 56-76
 

Zak?ad Eksploatacyjno-Produkcyjny “Pó?noc”

ul. Makowskiego 5   
  
+48 12 646-50-40
+48 12 297-50-40
+48 12 637-82-92
Fax: +48 12 646-50-44
 

Zak?ad Eksploatacyjno-Produkcyjny “Po?udnie”

ul. Wielicka 235 a    

+48 12 646-57-10
+48 12 297-57-10
+48 12 658-42-58
Fax: +48 12 646-57-11
 

Zak?ad Robót In?ynieryjno - Budowlanych

ul. Kluczborska 20    

+48 12 646-50-10
+48 12 646-50-11
+48 12 297-50-10
+48 12 297-50-11
Fax: +48 12 646-50-05
 

Odczyty liczników ciep?a    

+48 12 411-67-46
+48 12 646-57-51
+48 12 646-57-52

ZRB PEGAZ http://pegazpogotowie.pl/

 

Zak?ad Remontowo Budowlany "PEGAZ" R?bcz Robert

ul. Ugorek 1/96a

31-450 Kraków

 

NIP: 945-114-83-82

Regon: 120322825

 

email: biuro@pegazpogotowie.pl oraz zrb.pegaz@wp.pl

 

tel. 12 311 72 16

fax. 12 358 69 95

 

Robert R?bacz - 519 455 086

 

Telefony Alarmowe: 883 114 167, 883 114 168