Remonty

Obskurne wejścia do klatek są już tylko wspomnieniem...

Czytaj więcej

Legalizacja wodomierzy

Wodomierz wody zimnej firmy Itron o klasie dokładności C typu Aquadis +PE wraz z nakładką radiową EquaScan

Czytaj więcej

Altany

Po wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami wiele Wspólnot Mieszkaniowych, w obawie przed podrzucaniem niesortowanej frakcji, zdecydowało się na zamknięcie altan śmietnikowych. Na zdjęciu zespół obudów śmietnika YOGI 1100 firmy MINIARCHITEKTURA.

Czytaj więcej

Artykuł: Czym jest Zarządzanie Nieruchomościami

Czym jest Zarządzanie Nieruchomościami

 

Zgodnie z dotychczasową regulacją prawną zawartą w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządzenie nieruchomościami to działalność zawodowa wykonywana przez Zarządców Nieruchomości, czyli osoby fizyczne posiadające licencję zawodową.

 

Zarządzanie nieruchomościami to szereg działań mających na celu:

 1. bieżące administrowanie nieruchomością,
 2. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 3. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 5. utrzymanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w stanie nie gorszym niż naturalne zużycie eksploatacyjne,
 6. podnoszenie wartości poprzez uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
 7. optymalizowanie kosztów poprzez wdrażanie programów oszczędnościowych.

 

 

Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.

 

Zarządca wykonuje swoje czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

 

 

W związku z tzw. „uwalnianiem zawodów” z dniem 1-go stycznia 2014 r. za sprawą Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania zawodu Zarządcy nieruchomości.

 

Najważniejsze deregulacje dostępu do zawodu Zarządcy nieruchomości dotyczą:

 1. zniesienia wszystkich dotychczas obowiązujących wymogów formalnych takich jak:
 • studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw,
 • obowiązek zamieszczenia przez zarządcę w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.
 1. likwidacji licencji oraz wpisu na listę zarządców nieruchomości,
 2. likwidację obowiązku odbycia co najmniej 6 miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 3. likwidację obowiązku postępowania kwalifikacyjnego jednoetapowego bez udziału kandydata.